אור חדש

 אתר "אור חדש" מאחל לקהל הצופים חורף בריא.

 

נהנת מהאתר "אור חדש" פרסם לחברך.

 

                                                                     

שלום בית לאור רבותינו מפי הרב אברהם אסולין
הלכות חורף מפי הרב אברהם אסולין
פרשת שבוע ויצא מפי הרב אברהם אסולין
 

 

 

 

תורת אמך

אתר אור חדש. מוסדות תפארת מיכאל. המלקט: הרב אברהם אסולין אתר אור חדש

אור חדש◆הגאון רבי משה זריהן◆אור חדש 

 רב העיר ואב"ד מראכש מתוך הספר תורת אמך מרכאש וחכמיה


 

משפחת זריהן

נולד לאביו ראש הישיבה רבי אברהם זריהן זלה"ה, בצעירותו למד אצל  אביו

אוצר התורה

כאשר הוקם בעיר מראכש אליאנס, לצדם הוקמו  מוסדות התורה אוצר התורה, בעידודם של הרבנים בכל עיר ועיר וכן בכפרים. מבין גדולי רבני ממרוקו שעמדו ועודדו את המפעל הקדוש בראשות הגאון רבי רפאל עבו זלה"ה, רב ואב"ד העיר מראכש רבי משה זריהן, שנתן מכתב המצלה לאוצר התורה אשר כולל בלול בדברי תורה, ושם הרב מפרט שעול הדין והנהגת העיר אינו מאפשר לו להיות וללמד את ילידי העיר, לכן הוא מגיע עם חברי בית הדין ובמשך יומיים כל דיין בוחן קבוצה אחר קבוצה בנפרד של  ג' תלמידים נבחנו התלמידים על כח דפי גמרא פרק אלו הנערות כולל כל דבר בשם אומרו. דוח פעילות ישיבות אוצר התורה ברחבי מרוקו בעיר מראכש ארבע עשרה מלמדים ובה חמש מאות ועשרים תלמידים בית האוצר חודש סיון שנת תש"ז/ח).

חבורת הסגר

הלא הם כמוהר"ר משה זריהן כמוהר"ר אברהם אביטבול כמוהר"ר מרדכי קורקוס, וכיצד התגלה חבורת הסגר זאת, תמיד אחר תפלת הנץ היו מיושבים ללמוד, בוקר אחד הזדרזו לקפל את התפילין, מיד שאלם ר' יוסף אזולאי מה שנא היום מתמיד שהרבנים ממהרים, השיבו לו מה אכיפת לך, אמר שהוא לא יעזוב אותם עד שיקחו אותו עמיהם, ולבסוף הלכו לבית העלמין שם קיימו יחד ארבע מיתות בין דין (ר' עמרם אזולאי).

דין תורה

באחד מן הימים רבי משה נתן פסק בית דין, ואת מי שחייבו לא מצא בעינו פסק הדין, הלך לבית דין הגבוהה עיר רבאט, הגיש ערעור על הפסק, לאחר שבית דין התיישב על הפסק אמרו לא קם כמשה עוד, באומרם שאין לערער על המזבח ולמעלה, ומאז הכירו בעיר רבאט ביותר את כוחו בהוראה (רבי דוד ועננו).

מעורה בבריות

הולך בדרכו מביתו לבית הדין ראה שני אנשים משחקים שחמט, הרב אמר פלוני ינצח, המפסיד טען לרב אנו רק בתחילת המשחק, הרב ימתין ונראה.

 בתום מספר רגעים היה כדברי הרב...

הסכמה לספר

נותן הסכמה לספר עבודת הלוי לר' אלעזר הלוי ראה בהקדמה לספר עבודת הלוי ולפניו חתום רבי שלמה ן' חיים זלה"ה. וכן לספר קול מבשר להרה"צ רבי ראובן בן דוד זלה"ה ובסיום הסכמה כותב רבנו וז"ל הביטה וראה את חרפתנו, חוס ורחם עלינו, ושלח לנו משיחנו, וקבץ פזורנו, ובנה בית מקדשנו בב"א. והספר מחנה ראובן להרה"צ רבי ראובן טמסטית זלה"ה מחכמי האזור עמק דרעא. לקט עני והספר שאר ירקות לרבי דוד אסבאג. משכיל לדוד צבא.

ביקורו בעיר מוגאדור

כאשר בא לבקר את אחיו רבי יעקב חבר לשכת ושליח בית הדין, היו יוצאים לקבל פניו, כל חברי בית דין וכן הרב היה מגיע פעמים לשאת את הדרשה המרכזית לקראת ימים נוראים (הרב ניסים שריקי).

מנוחתו כבוד

בעיר מראכש נפטר ביום כ"א חשון שנת תשי"ד, לימים נסע נכד הרב לעסקים באחד ומשם אמר ניסע פעם אחת לפחות לציון זקני במרוקו, ושהשתטח בציון הסבא קדישא הרגיש בליבו שהבא אומר לו תקח אותי לארץ ישראל, משם הלך לוועד הקהילה והסכימו לעזור לנכד אך הקהילה התנגדה שהצדיק מגן על עירם, עלה הסבא לתיבת בית הכנסת ושאל אם משהו מהקהל יומר שהשתטח בשנה אחרונה בציון הסבא קדישא ישאר הצדיק במראכש ואם לאו אנו מעלים אותו לארץ  וכך הוה, באחד הנסיעות למרוקו נסדיר את הנסיעה נכד הצדיק התיישב באחד המקומות עם הגאון רבי יוסף עזראן זלה"ה (רב העיר ראשון לציון), והגיע נכד הצדיק רבי מרדכי קורקוס ובפי חלום שחלם אמש, וסיפר דבר חלומו, שהסבא רבי מרדכי קורקוס בא להיפרד מרבי משה זריהן בשמחה ובפיו שאלה מה פשר החלום, ואז סיפר רבי משה זריהן שבא למרוקו לעלות עצמות הצדיק...

העלו עצמותיו נכדו רבי משה זריהן, ומנוחותו כבוד בעיר חיפה בחלקת הרבנים סמוך לאדמו"ר יצחק אבוחצירא זלה"ה רב השכונה נוה דוד בעיר חיפה.

 

.לצפיה על תולדות חייו של הצדיק רבי כליפה אלמליח זצוק"ל

  http://orhadash.net/index.php/site-map/2013-02-02-19-26-19/video/latest/hgfxdfsgadhfjgkh.html

לתגובות: אתר אור חדש

לתגובות והצטרפות למיל השבועי

וקבלת חוברות תורת אמך – מנהגי מרוקו וצפון אפריקה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

קדושת בית כנסת. אתר אור חדש

א. אבי מורי שמע מזקני הכפר אולדמנצור על מעמד ברכת הלבנה שהתקיימה באותם ימים. באותם ימים שרר מתח רב בכפר, על כן מיד לאחר ברכת הלבנה נגשו אנשי הכפר להרה"צ רבי כליפה אלמליח זיע"א ושאלוהו אודות השמועה על בוא הנאצים, אמר להם רבינו: 'אכן יבואו לכאן הנאצים, אך לא יצליחו לבצע את זממם, זאת בזכות ששמרנו על כבוד בית הכנסת ולא דיברנו דברים בטלים בתוכו. ורבות רבנו עורר על קדושת בית הכנסת, והיה שגור בפיו דברי הזהר פרשת תרומה (עמוד קלא:). תרגום, מי שמדבר בבית כנסת בדיבורים של חול, אוי לו שמראה פרוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו שאין לו חלק (באלקי) ישראל, שמראה שהוא אין לו אלוקים, ולא נמצא שם, ואין לו חלק בו, ולא מפחד ממנו, ונוהג בזיון בתיקון העליון שלמעלה.

ב. הגאון רבי אברהם סבע זלה"ה ממגורשי ספרד, בספרו צרור המור פרשת בהר, "וכן נמשך להם הגירוש בספרד מצד חלול שבת מחלוקת וקטטה בבתי כנסיות בשבתות וימים טובים, עד שבעונותינו סבבו לעשותם בתי עבודה זרה. רבי פלוני ראה בית כנסת שהייתה בו מחלוקת. ואמר חוששני שיהא בית עבודה זרה, ולימים מועטים נלקח לבית עבודה. וכל זה לפי שלא היה להם יראת מקדש. הרבנים מחו בכל תוקף בידי השותים ערק ואוכלים ביצים בבית הכנסת בתפלת שחרית, שהרי פסק שו"ע (סימן רפט הלכה א), אין לאכול קודם הקידוש.

ג. סדנא בבא חאקי זלה"ה צעק רבות על חילול קדושת בית הכנסת, קדושת ספר תורה, אכילה קודם קידוש. והוסיף שיש בזה חשש כפירה שח"ו אין השכינה שורה בבית הכנסת, ומשה רבנו ע"ה אמר בפרשת נצבים "פן יש בם איש אשה אשר לבבו פונה היום מעם ה' ... לא יאבה ה' סלוח לו, כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא" בר מינן על ככל ישראל. ואדם כזה כדאי לו שלא יבוא לבית הכנסת ויתפלל בביתו. מתוך דרשת הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זלה"ה. (ספר שיירי הנפש סימן ט).
ד. הרב רבי עמרם ארוביע זלה"ה כאשר כיהן כרב שכונת נחלאות שבעה"ק ירושלים ת"ו בנה בית כנסת ע"ש אביו החסיד רבי שלמה ארוביע זלה"ה, סיפר אחד הפועלים שהשתתף במצוות בנית בית הכנסת, כי רבי עמרם הקפיד שכל הפועלים מעבר לכך שכולם יהיו יהודים, שגם יקפידו בכל יום טרם מלאכתם לבנית בית מקדש מעט ללכת ולטבול "מפני שבית הכנסת צריך להבנות בקדושה וטהרה (מבוא לנתיבי עם).
ה. הרה"צ רבי חנינא אברג'ל זלה"ה התגורר במושב תירוש, היה רגיל להתפלל בבית הכנסת אשר נמצאת במושב השכן, את דרכו לבית התפלה היו הולך ברגליו מרחק גדול ביותר (כחמישה ק"מ), על אף גילו המבוגר. בדרך לשם הוא היה עובר בתוך קוצים, נחשים עוברים לידו והוא בכלל לא רואה אותם, כשהיו באים אליו כלבים הוא היה משתיק אותם ולא פחד מהם, היה עושה את הדרך הזאת בימי החורף הקרים, למרות שכל הדרך היתה מלאה שלוליות, וכל זאת כדי להשלים להם מנין ולקרא להם בספר התורה (בצור ירום ח"ז עמוד לא/ב).
ו. לאחר שהרב משה מלכה זלה"ה התיישב בעיר פתח תקוה

ושמש כרבה של העיר, פעל ויסד בית הכנסת בבנין קבע. וכך כתב הרב בספרו מקוה המים (ח"ו, או"ח סימן יא) וז"ל: כאמור זכינו להקים בית הכנסת בפתח תקוה שכל הקהל הוא מרוקאי, ומשום כך גם הנוסח וגם המנהג שם הוא מרוקאי. כפי שנהגנו אז, כדי שלא להוציא לעז על אבותינו נ"ע, ולא יאמרו האנשים דהוו 'קטלי קני באגמא'.
ז. הצדיק רבי אהרן משה פינטו מעולם לא דיבר שיחה בטלה בבית הכנסת, ופעם שאל את בנו למה יש שלטים בבית הכנסת "אסור לדבר בשעת התפילה" הלא איך אפשר בכלל לדבר בבית הכנסת (מפי הרב חיים שמעון פינטו רב העיר אשדוד)

שבת שלום הרב אברהם אסולין רב האתר אור חדש

לתגובות:

 

לתגובות והצטרפות למיל השבועי

וקבלת חוברות תורת אמך – מנהגי מרוקו וצפון אפריקה a0527145147@gmai