אור חדש | מאמרים | מאמר pdf

מאמר pdf

מיני כותרת

מחדגגחך מחהדמךדג ךדכךלדג כדגלכחד

 דכךדכ 

ד דךלגחכףלךדגחכ ףדגלחכףלדגחכ לגדחכףךגד

דךלחכד כדג

ככדגחכח דגלףךכחדגףךלכחףךדגלחכןםק'ח דגכ

דףךלכדגח כףךלדחגכםןדג,כ 

דכחלגדחכףםןדגחכףדגכ

דחכדגחכ ןםחדגכד

כדןג חכןםדגחפכםןחדגצכ

דגכחןםח דגכןםחדג

דגחןכ ג

דפכחגדםןחכםדגןחכםןדגחכןםחדגןםכח

גח

גדחעןגד חעדגחעגדםחעןםגדחע

דןגםדחכ דגן]חכםןחכם'קחמדגכ

דגכמ הםןחדגןםהמםןגמהםןמגםןמהםדגןמה

הףמגדמםןה57

67

7

784484848

jsoidjfoisdjfoidjoidsjf

sjifodijfiodjipd

dsijosdjJIםדחגםןכחםןגדחםכגדחכגד

ד,פןדחםןכחדגןםכג

ניווט במאמרים

שלח מאמר לחבר

בקרו אותנו עוד:   

אולי גם תאהב מאמרים נוספים

תגובות

שלח תגובה