אור חדש | מאמרים | מנהגים מרוקו לחג שבועות

מנהגים מרוקו לחג שבועות

נהגו בקהילות ספרד וצפון אפריקה לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות כנתינתם מהר סיני

כתב הרמב"ם בשו"ת פאר הדור (סי' רסג), לבטל מנהג קדמון זה שלא לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות וכל זאת מפני תרעומת הקראים. וכתב על כך החיד"א בספרו טוב עין (סימן יא), דשאני הכא שקורין בס"ת כל התורה מידי שבת בשבתו, וגם ביום זה הם קוראים עשרת הדברות איזה חלק בס"ת, בכי האי לית לן בה, שמוכח שהכל אמת, אלא שהם עומדים בהם להיות שהם יסוד התורה ונכתבו בלוחות ורוצים לעשות איזה זכר לקום באמירתן, ובזה ליכא שום קפידא, והוחזקו במנהג זה כמה שנים כידוע, ונראה שמאחר שנהגו העם כן לקום בעשרת הדברות, נראה שחייבים הכל לעמוד, ואין לשום אחד להשאר יושב, דגם אם אין מן הדין לקום, עתה שנהגו כל הקהל בזה נעשה חיוב על הכל ואם ח"ו בעיני ההמון נראה כמזלזל וכו'. וראה עוד בספר נוהג בחכמה (עמוד קמג אות ט), להגר"י בן נאים. וכתב הרב יצחק חזן בשו"ת יחוה דעת (ח"א סימן יג), ואם נהגו אבותינו ואבות אבותינו לעמוד לא הלכו בזה נגד דעת מרן, והרי ראינו לכמה פוסקים רבים וגדולים שישבו המנהג ויש כמה שקילסוהו, אין לנו לבטל המנהג מפני חשש תרעומת המינים וכו', ועוד כתב הרב ולולא דמסתפינא הוה  אמינא כי זה שכל האחרונים לא העלו על שפתם את תשובת הרמב"ם זו, מטיל ספק בנכונותה. 

וכתב הרב שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן (ח"א סימן נז)  גם אם מצויים המינים בינינו שונים הם מאלו שהיו בזמנו של הרמב"ם, שבזמנם חילקו בין עשרת הדברות לשאר התורה, אך אלו של זמננו אינם מאמינים בה' ובתורתו וכופרים בעיקר, וכ"ש שהם כופרים בעשרת הדברות עצמם, אשר על כן גם אם נעמוד או נשב, הרי אצלם אין הדבר מעלה או מוריד מאומה, ומסיים הרב, מקום שנהגו לעמוד אין לבטל מנהגם, שאדרבה בזה מורידים כבוד התורה, אלא מצוה עליהם להחזיק במנהגם הטוב שאין בו כ"א כבוד והדור ותפארת לתורתנו הקדושה, וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות.   

 וכך כתב רבי רפאל ברוך טולידאנו בספרו קיצור שו"ע (הלכות חג שבועות ה"ט), ויש לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות מעין דוגמת קבלתם בסיני, וצריך להיות באימה וביראה דוגמת מעמד הר סיני שהיו באימה וביראה, וכך אנו נוהגים ושם כתב (בסימן קלב אות יב), שאין לשום יחיד להשאר יושב בשעת קריאת עשרת הדברות, כיון שנהגו לעמוד. וכן פסק בשו"ת דברות אליהו אברז'ל (ח"ז סימן יח). ושמעתי מהרב אברהם מוגרבי שפעם התפלל עם חמיו הרב אברהם אבוחצירא זצ"ל ועם סדנא בבא סאלי בחג השבועות ובעת עשרות הדברות עמדו כל הציבור ללא עוררין. וכן נוהגים יהודי אלג'יר כמובא בספר מטה יהודה (סימן א אות ו). ובספר נפש חיה (עמ' מערכת עין סעיף טו) כתב שכן מנהג יהודי תוניס ולוב. וכן מנהג תימן לעמוד בעשרת הדברות, ראה שו"ת ויצבור יוסף להגר"י צוברי זצ"ל (ח"ב פרק ששה עשר סימן יד), וכן כתב הגר"ש עדני זצ"ל בספרו נחלת יוסף (ח"ב מנהגים סימן ב) וז"ל: ונהגו פה כשקורא עשרת הדברות כל הציבור עומדים ושכן המנהג בצנעא מימי קדם, בשעת קריאת עשרת הדברות בספר תורה כל הקהל כאחד עומדים על רגליהם ועומדים כך בחרדת קודש באימה וביראה עד שגומר דיבור עשירי ואז חוזרים ויושבים. וכן ראה בספר כתר שם טוב (ח"א עמוד שטו). שהביא המנהג לעמוד בעשרת הדברות בקהילות הספרדים בלונדון ואמשטרדם. ובשו"ת ישכיל עבדי (ח"ב סימן א), נשאל בנדון זה מהגאון הרב שבתאי בוחבוט רבה הראשי של בירות הואיל ויש מערערים על מנהגם, ובסוף תשובתו כתב ותצא דינא בנ"ד דאין להם לזוז ממנהגם והנח להם לישראל קדושים במנהגם הקדוש שכוונתם רצויה לשמים, ואף למי שרוצה לנהוג מחדש אין בידינו כח למונעו  לא ע"פ הפשט ולא על פי הקבלה עכ"ל. 

ניווט במאמרים

שלח מאמר לחבר

בקרו אותנו עוד:   

אולי גם תאהב מאמרים נוספים

תגובות

שלח תגובה