אור חדש

פרשת שבוע וילך מרבני המערב

 

תורת אמך

 

פרשת וילך לאור חכמי מרוקו

 

המלקט: הרב אברהם אסולין מוסדות "קהילת תפארת מיכאל"

הנך שכב עם אבותיך וקם (לא, טז).

אמרו במדרש ילקו"ש (וילך תתקמ), כיון שמת משה היה יהושע בוכה וצועק ומתאבל עליו ימים רבים, עד שאמר לו הקב"ה עד כמה אתה מתאבל והולך, וכי לך בלבד מת והלא גם לי מת, שמיום שמת אבל לפני  נאמר 'ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד (ישעיה כב, יב), ולא עוד אלא שהוא מובטח לעוה"ב שנאמר (דברים לא, טז), 'ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם'. ויש לדקדק מדוע היה יהושע מתאבל, והלא לא חלה עליו אבילות? ועוד מדוע הזכיר הקב"ה את הפסוק 'ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי ומספד', והלא פסוק זה בחורבן בית המקדש נאמר, ועוד מה נחמה זו שאמר לו 'שעתיד לחיות' והלא פסוק זה בחורבן בית המקדש נאמר, ועוד מה נחמה זו שאמר לו 'שעתיד לחיות' והלא כל ישראל עתידין לקום בתחית המתים? ויפורש בהקדים  מה שאמרו שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, משום שנשבע הקב"ה על דור המדבר 'אם יבואון אל מנוחתי' למנוחה זו אינן באין אבל באים למנוחה אחרת )ויקרא רבה לב, ב), ואם היה נכנס משה ובונה את המקדש לא היתה ירושלים נחרבת, ולא היתה תקנה לדור המדבר. ועוד טעם למה נקבר בגיא הוא כדי לכפר על משעה פעור. וזה שאמר הקב"ה מיום שמת, אבל לפני, הכוונה אבל על חורבן בית המקדש, וכנזכר.

ושמא תאמר יכנס ולא יבנה בית המקדש, לזה אמר 'ולא עוד אלא שעתיד לחיות' כלומר להחיות את ישראל, ולכפר על מעשה פעור, וזהו 'וקם העם' אותם שכתוב בהם 'ויחל העם (במדבר כה, א).

ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע ימים במועד שנת השמטה בחג הסוכות (לא, יא).

שואל המלאך רבי רפאל בירדוגו זלה"ה בספרו מי מנוחות, למה מצות הקהל אחת לשבע שנים, ולא כל שנה ויותר? ומתרץ שרוב העם היה עובד בשדות וזמן האסיף הוא  בתקופת חג הסוכות, ויתכן שיהיו לא מעטים שיעדרו ממצות הקהל, אבל שנת השמיטה שכולם לא עובדים באדמה, כולם יבאו יחדיו למצות הקהל.

ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלהיכם כל הימים וכו' (לא, יג) כשהקטנים מתחנכים מתחלתם ליראה יתיסד בהם יראת ה' כל ימיהם. ורז"ל והטף למה ליתן שכר למביאיהם ע"כ. ואולי שנותנים טעם לקטני קטנים שאינם מבינים דבר גם הם נכללים הטף שאמר הכתוב ומה שנתן הכתוב טעם שישמעו ולמדו הוא לבינהן יתחילו הבן.

ולכן לקראת יום הדין נעשה חיזוק בענין "חינוך ילדים", בס"ד בקרוב נדפיס חוברת תורת אמך "חינוך הילדים" הנהגות בקודש לרבני מרוקו. נשמח לקבל הוספות לקונטרס.