אור חדש

תערבות חמץ חלק שני

תערובת חמץ.

א. לחולה שיש בו חשש סכנה - ולו הרחוק ביותר, שלא ישהה וייקח תרופה אפילו שיש בה חמץ,וגם אם יש בה טעמים, ולהבא בתרופה שיש בה טעמים אם יש תחליף יקח (כמובן לאחרהתייעצות עם רופא). הנה כעת התבשרתי על אדם שלא לקחת כדורים ללחץ דם, וקבל אירוע מוחי ל"ע, ואין זה לא הלכה ולא חומרא. 

לחולה שאין בו סכנה - תרופה ללא טעם, גם אםיש תערובת חמץ, מותר לקחת - ראה בשולחן ערוך (סימן תמב סעיף ד), תערובת חמץ שנפסלמאכילת אדם, מותר בהנאה, ולכן אין שום כשרות לפסח, על תרופות מתוקות אין לקחת אלאבמקום חשש סכנה כאקמול לילדים שכעת אין בידו תחליף.


ב. בדבר הכשרת כלי זכוכית: שוטפם ומותר להשתמש בהם בפסח. ראה בספר בנאות בדשא לרבי שלמה אדהן  זצ"ל מחכמי תאפילאלת – וטיטואן, וכך פסק מורנו הגר"ש משאשזצ"ל בשו"ת שמש ומגן (ח"ד א"ח סימן סא), וז"ל ואנכי לא ידעתי ולא ראיתי מנהג זהנוהג במרוקו גם אצל גדולי תורה, ועד היום הכל שוטפים הכלים ורוחצים אותם היטיבומשתמשים בהם וכן נוהגים. וכ"כ בספר זך ונקי (חג הפסח עמוד רמו), ומצאתי בספר לקח טוב  (ח"ב עמוד כח), לרבי יוסף פינטו זצ"ל מחכמי מרכאש, שבכלי זכוכית, בשטיפה והדחה מספיק, אבל בכלים של פורפורין אסור להשתמש בהם ע"כ. ובספר החשוב זוכר ברית אבות (עמוד1 9), מנהגי העיר מראכש לידידי הרב רפאל דלויה שליט"א שבכלי זכוכית יש שנהגו בעיר מרכאש לאסור להשתמש בכלי זכוכית כדין כליחרס כדעת הרמ"א, שלא יעזור להם שטיפה והדחה ע"כ.

ג.      אין משתשמשים בכלי פורצלן שאכלו בהם חמץ, ראה בשו"ת שושנים לדוד צבאח (או"ח נ), וההסבר שלאתעזור הדחה, מפני שפעמים הציפוי של החרס בזכוכית חלקי, ואינו מצופה כראוי והרי שאזיש לו דין של חרס שלא עוזרת לו שטיפה והדחה.

ד. מזון לבעלי חיים בפסח, כמו: דגי נוי, כלבים, חתולים, אוגריםוכדומה, מזונם הנקנה בחנויות יש שבהם נמצא חמץ, אבל אינו נראה לעין, אלאתערובת חמץ, ובתנאי שאינו ראוי לאכילת אדם, מותר להאכילם בפסח, ואינו צריך למכורמזון זה לנכרי. ראה בשולחן ערוך (סימן תמב סעיף ד), וכתב הרמ"א והואשהתערבות נעשתה קודם הפסח,וכן פסק הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל זי"עבשו"ת אור לציון (ח"ג פרק ח אות ה(, ולתוכונים, פינכים ועוד יש מאכל הנקרא"דוחן" וצריך לברור אותו שלא תימצא בו חיטה כידוע, לכנרים יש אוכל הנקרא 'חפורית'. לקוקטיל חמניות... לא טוב למי שנותן לדגים מצות דבר שגורם להרעלת המים וגורם להריגתהדגים, אלא אם יתן מעט מאד מצה...

ה.     סיגריות וכן כיום נתוסף סגריה אלקטרונית... בטעמים שונים היות ויש אומרים שמעורב שם מיני חמץ, ויש לקחת סיגריות כשרות לפסח(כשרות מהודרת קימת בהכשר בד"ץ ספרדי ואשכנזי), המצויות בשוקים (ותחת ידי נמצא בדיקת מעבדה שבסיגריות נמצאו כ17 סוגים שעלולים להיות מופקים מחמץ וביניהם אף כאלו שלא נפסלו מאכילת כלב, וכתב הגר"י משאש זצ"ל בשו"ת מים חיים (ח"ב א"ח סימן יג עמוד ז'), וז"ל באדר התרע"ט נפלה מחלוקת בין רבני עוב"י מכנאס עיר מולדתי יע"א. יש אסרו ממ"ש המגן אברהם (בא"ח סימן תמ"ב סק"ב), שהטובאק דרך לשרותו בשכר וכו' ועוד מחשש הדבק ויש שהתירו ע"פ משמע אוזנם מאנשי אמונה שהאידנא אין שורין אותו בשום דבר רק במים, כדי שיהיה נוח ליקצץ והדבק עשוי מדבר שאין בו חמץ. ואני באותו פרק שאלתי להרה"ג כמוהר"ר מרדכי בן ג'ו זצ"ל לעוב"י טאנכיר יע"א. אשר שם פ'אדביק גדול של סיגארט של משפחת סאנאניס ומשם יוצא לכל ער המערב. והרה"ג הנזכר השיב בענות צדק כמדתו, כי לא שמע מדברי המגן אברהם הנזכר עד עתה, ומיד שלח להאדון סאנאניס בעל הפאבריק ושאל אותו והשיב שאין שורין אותו בשום דבר כלל רק עלים ועצים קוצצים אתם בעודם לחים ומצד הדבק, מתחילה היו מדבקין בשרף הנוטף מעצים ידועים ועתה מחברים אותם ללא דבק, רק ע"י מכונה וכו'.