אור חדש

מרן הגאון הגדול רבי יהושע מאמאן שליט"א שר התורה, זקן רבני מרוקו ומוותיקי הדינים בעולם מלפנים אב"ד בעיר סאפי, ומרכאש, וכן כיהן בבית הדין הגדול ראבט

הגאון מרן רבי יהושע מאמאן שליט"א שר התורה, זקן רבני מרוקו ומוותיקי הדינים בעולם.

בקצרה, בקרוב בס"ד. נרחיב היריעה.

 

 

  ר\' יהושע ממן שליט\"א עם הרב אברה אסולין שליט\"א

הרב נולד בשנת תרע"ח, (1918), בעיר צפרו לאביו הגאון רבי רפאל עמרם זצ"ל בשנת  בצעירותו למד הרב בבית רבו הגאון החסיד רבי דוד עטר זצ"ל, התלמידים היו לנים בתחילת הערב בבית הרב, ומחצות לילה היו משכימים, מתחילים את הסדר באמירת תיקון חצות וממשיכים בלימודם, כך הרב למד אל רבו שלוש שנים.

אהבת תורה

בגיל חמש עשרה, הרב נתבקש על ידי אביו ללמוד מלאכה, הדבר המקובל בצפון אפריקה, שתלמידי חכמים היו מתקיימים ממלאכה, כמאמר התנא "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ", הרב הלך ללמוד את מקצוע הנגרות, אך ראשו של הרב בהוויות אביי ורבא, הנגר מתפלא כה בחור מוכשר, וידיו אין עמו, עד שהנער מגודל תשוקתו, לתורה שב הרב לבית אביו, ואמר אבא חשקה ליבי בתורה בלבד, אביו קבלו וידע שעוד נועד לגדולות. אחיו ניסה להניע אותו מהחלטתו מללמוד יום שלם, והוסיף ממה תתפרנס אתה וב"ב, הרב הוסיף מוכן אני ללמוד מעוני, נפשי קשורה בעבותות אהבה לתורה, וסיים הרב ובי התקיים מאמר חז"ל כל המקיים את התורה מעוני סופה שמקיימה מעושר (מפי הרב). 

ברבנות:

סאפי

בשנת (1946), קבל הרב תעודת דינות מבית הדין הגדול בראבט, הרב הדין הכי צעיר שהיה במרוקו. התמנה הרב לדין ורב העיר סאפי למשך שש שנים.

ראבט

 משנת 46 עד שנת 63 הרב התמנה לדין וסגן אב"ד ראבט למשך שתים עשרה שנה.

מרכאש

משנת 63 ועד שנת 67 התמנה הרב לאב"ד ורב העיר מרכאש.

בארץ ישראל.

 בשנת 1967 הרב עלה ארצה למרות תפקידיו הרבנים במרוקו, והכל כדי לקיים מצות כיבוד אם, שהאב שמע שאין מי שיטפל באמו, מיד השאיר הכל מאחוריו ועלה ארצה. אז היה הראשון לציון הרב יצחק ניסים זצ"ל ושמע על גדולתו התורנית של הרב, והציע לרב להיות אב"ד בעיר חיפה לעניני גיטין לבד, הרב סירב בכל תוקף היות שבכל המקומות בהם כיהן הרב במרוקו הרב לא הוציא תחת ידו גט, מלבד פעם אחת ויחידה וגם על כך הרב הצער רבות ולאחר תקופה מה, נישאו שנית לשמחה הרב (מפי הרב). 

נהריה

משנת 1968 ועד שנת 1978 כיהן בצפון בעיר נהריה רב העיר.

באר שבע

משנת 1978 ועד שנת 1988 כיהן הרב דין בדרום בעיר באר שבע, למרות שרצו שהרב יכהן בהרכב השני כאב"ד, הרב סירב, מפני שהרב לא היה בקי בבירוקרטיה בבתי הדין בארץ.  בבאר שבע הרב התגורר בעיר, מדי יום ביומו ושבת בשבתו הרב כיתת רגליו מבית כנסת לבית כנסת, ורבים השיב מעון, כיום בנו הרב אברהם שליט"א מכהן כרב שכונה וממשיך דרך אביו בעיר האבות. ומשם נתעלה ושמש דיין כחבר בבית הדין הגבוה לערעורים בירושלים, ובשכונת בית וגן הקים בנו של הרב הרב רפאל עמרם בית מדרש מרכז רוחני, שבו יש ספריה ענפיה לרבני צפון אפריקה, ואשר נשיא המרכז הרב בעל העמק יהושע שבחגים ובשבתות פוקד הרב את צאן מרעתו. כיום בית הרב נהפך לתל תלפיות אלפים עולים מכל רחבי העולם, החל מרבנים ועד ילדי תלמודי תורה שמגיעים להתברך.

במה הארכת ימים

שהיתי בבית הרב, שאלתי את הרב במה הארכת ימים, הרב בראשית דבריו ציין שהכל בזכות התורה, שרציתי לשמוע עוד, אז הרב סיפר שבאותה תקופה עם עלית הרבה יהודים ממרקו לארץ, איימי ע"ה, עלתה לארץ מרוב כיסופיה לארץ הקודש, וכאשר הרב קבל מכתב שאין מי שידאג לאמו, הרב בתוך זמן קצר עזב את עולם הדיינות והרבנות, למרות שהרב נועד עוד לגדולה, והרב עלה לטפל באמו, והוסיף הרב, ממש שהצלתי את איימי ממות לחיים, ועוד סיבה שהרב מקפיד מצעירותו אמירת ברכת אשר יצר בכוונה גדולה (מפי הרב).

שבת שלום:

על אחר אמירת עלינו לשבח, אומרים קדיש, ואחריו אומרים כל הציבור את הפיוט 'יגדל אלוהים חי', ואז מאחלים איש לחברו, 'שבת שלום ומבורך', וכתב בספר פתח הדביר (סימן רסב אות ד'), לא יפה עושים הבאים לנשק את ידי הגדולים בעוד שאומרים עלינו לשבח פיוט יגדל אלהים חי, או סדר שלום עליכם, מה בצע בנשיקה זו, כי אינם מקבלים שום ברכה. והגם דנשיקת יד של הגדולים בתורה פשיטא ודאי דישיג בזה תועלת גדול לפי  הקדושה הרבה שיש בהם דמלכי רבנן מחדשים בכל יום הלכות וכותבין בימין ושמאל מסייע לימין, שיש באצבעותיהן קדושת התורה כתובה באצבע אלהים, מכל מקום טפי עדיף לנשק ידיהם בעת שיכולים לברך ע"כ. וכך נוהג בקודש הגאון הגדול הרב יהושע מאמאן שליט"א שאינו לחץ יד לאיש עד סוף פיוט יגדל אלוהים חי (מפי בנו הרב רפאל מאמאן).{מתוך הספר תורת אמך כת"י בס"ד יצא בקרוב}.

חברת דובב שפתי ישנים

חיג"א דיומא. כתב סבו הגאון רבי רחמים מאמאן זצ"ל

מחיבורי הרב שליט"א

א. שו"ת עמק יהושע על ארבעה חלקי השולחן ערוך, שבעה חלקים, בין התשובות נמצא התכתבות בין הרב למרן הראשון לציון הרב בן ציון עוזיאל זצ"ל.

ב. שער יהושע מערכאות ע"פ סדר אותיות א- ב.

ג. שדה יהושע.

ד. הגדה של פסח עם פרוש הגה"צ רחמים יוסף מאמאן זצ"ל ופירושו של הגר"י מאמאן שליט"א.

ה. עם ר"ם תולדות שולשלת הרבנים לבית משפחת הרמב"ם המיוחסים עד לנשר הגדול הרמב"ם, מפרי עיטו של הרב רפאל עמרם מאמאן שליט"א רב מרכז רוחני יד רמ"ה.

לרכישת ספרי משפחת רבני מאמאן ראו בקטגוריה חנות.

לצפיה בשיעור מהרב יהושע מאמאן שליט"א  בכנס בני תורה יוצאי מרוקו http://orhadash.net/index.php/site-map/g65utif7t6gi7/video/ouyhgf.html