אור חדש

הרב מרדכי קורקוס רב העיר ואב"ד העיר מראכש מתוך הספר תורת אמך - מראכש וחכמיה מאת הרב אברהם אסולין

כמוהר"ר מרדכי קורקוס זלה"ה

רב ואב"ד מראכש

ראש ישיבת בבית הכנסת רבי אברהם אזולאי.

בצעירותו למד אצל רבו כמוהר"ר אלעזר הלוי זלה"ה, כאשר נפטר ראש הישיבה, התלמידים באו לבית הרב קורקוס ומינו אותו להיות ראש הישיבה עד שהתמנה להיות חבר בית הדין ומאז המשיך את שיעוריו בחושן משפט מידי שבת.

על התורה

היה מכונה בערבית "שק של קמח" לומר מה בקמח אין אויר, כך הרב כולו כליל רק תורה, והתורה נמשלה לקמח. שהרב היה הולך לדרכו כל יוצאי החניות היו מנשקים את ידו, ואם המשיך בדרכו היה רצים ומנשקים את כתפו (רבי דוד ועננו).

ענותן כהלל

כאשר נצרכו בעיר מראכש לדיין בעיר הציעו לרבי מכלוף אבוחצירא זלה"ה שכיהן אז כרב בני מלאל, אך סירב להצעה שבעירו הוא דיין יחיד ורב העיר ללא עוררין, אך בית הדין שלהעיר מראכש והמחוז היתה חיבת דיין שלישי, החליט אב"ד רבי מרדכי קורקוס לותר על והתפקיד להיות דיין העיקר שיהיה הרכב שלישי, דבר שהיה פלא עצום, מפורסם לכל כמה עניו וחסיד הרב קורקוס, וידועה הגמרא רבי יוסי איני נוטל גדולה (תפקיד רבני), אך אם העלה וירצו להוריד אותי מתפקידי יתן בפניהם קיתון של מים רותחין, אך עד כדי כך חידוש שבחידושים (הרב משה אוחנונא).

בכל קושיא שהתקשה רב העיר רבי מכלוף אבוחצירא זלה"ה מחבר שו"ת יפה שעה, היה הולך לביתו של רבי מרדכי קורקוס זלה"ה בעת פטירת רבי מרדכי ספד לו רבי מכלוף ואמר בכל ענין גורלי בעיר היתי מתייעץ עם רבי מרדכי ועל פי התנהגתי את העיר (הרב מרדכי קורקוס).

חבורתו

כל ערב אחת תפלת ערבית היה מוסר שיעור בשולחן ערוך בבית הכנסת, עם השנים זכו לסיים את כל השולחן עורך ארבעים וחמש פעמים.

טרחא דציבורא

הרב היה מתפלל בבית הכנסת של רבי יהודה הצרפתי היה שמש שם גם כחזן, והרב מרדכי היה רב העיר ואב"ד והודיע לידידיו רבי יהודה היות והוא מאריך בתפלת שמונה עשרה ואינו רוצה לעכב את הציבור, לכן מבקש שלא ימתינו לו עד שסיים את השמונה עשרה אלא יתחיל חזרת הש"ץ לפי ראות עיניו.

אמת

פעם אחת קרא שאחד מילדיו שבר את השעון, שאל רבי מרדכי את בניו מי שבר את השעון, השיב אחד הבנים שידו במעל, אמר רבי מרדכי כל הכבוד לך שאמרתה את האמת. ולא כעס עליו כלל.

ובלכתך בדרך

ספר ר' יעקב כהן באחד הפעמים היה הולך רבי מרדכי ברחובות מראכש אמרתי לו שלום ולא השיב לי, והיה לא בעני רבי מרדכי הנקרא בעל ענווה של דורנו אינו משיב לשום, כאשר שאלתי על כך השיב, שברכו הוא לומד ופעמים שלא שם לב לעוברים ושבים, ותמיד היו שפתותיו דובבות בהולכו בדרכים.

אבן עזרא

ביאור רבנו אבן עזרא על התורה היה חביב מאד על רבי מרדכי ולכן מספר מידי שבוע שיעור בספר אבן עזרא, והנה באחד מביאוריו בשיעור, אמר אחד מבני השיעור את ביאור זה שמעתי מהגאון רבי דוד לעסרי זלה"ה, מיד אורו עיני הרב ואחר השיעור הרב הלך בעצמו לרבי דוד לעסרי לשמוע את ביאורו האם כיונו זה לזה בביאור באבן עזרא, כך שמח לכל ביאור אמיתי בתורה הקדושה ובודאי שלא עלה בדעתו מחמת ענוותנותו לזמן אליו את רבי דוד לעסרי.

אהבת בניו

כידוע הדור הקודם היה מרחק ויראה גדולה בין האב לבן, וחלק מכך שלא היה מנשק האב את בניו, מ"מ רבי מרדכי נהג לנשק את בניו כאשר עלו על יצואם.

חשובה כל דקה

ספר בן הרב ר' דוד קורקוס ז"ל כאשר היה מגיע אבי רבי מרדכי מבית הדין לביתנו, מרת אמי הרבנית היתה מכינה לרב כוס תה, עד שהתה יתקרר מעט, היה הרב ממשיך לשקוד על תלמודו.

מלבוש דרבנן

למרות שהרב התמנה לרב ודין בעיר, נמנע מלבוש את גלימת הרבנית, עד שחרה לעיר העיר ר' ישועה קורקוס ולקח את הרב בהכרח גמור לעיר לאחד החייטים ומדודו לרב ותפרו לרב את הגלימה, ובאותה זמן היה עת בצורת שגשמים לא ירדו הפטיר ר' ישועה כאשר הרב יברך שהחיינו על לבושו ירדו גשמים וכך הוה שהיה שמחה בעליונים ובתחתונים.

בצורת גשמים

באחד השנים היתה בצורת גשמים קשה מאד, וכל הקהל התאספו ברחובה של עיר ורבי מרדכי עבר לפני התיבה אמר דברי כיבושין והתפלל יש אומרים שאף אמר להקב"ה שאינו זז מהתיבה עד שירדו גשמים וכך היה שירדו גשמים, ואת הרב נשאו על כתפי אחד מהציבור וכל הקהל מלווה  את הרב ושרים את פיוט אדון עולם, כאשר הגיע לביתו לא אמר דבר לאשתו אך שמעה את המעשה הזה מהשכנות.

ליד המזוזה

היה כל לילה בעלות השחר קודם צאתו מביתו לבית הכנסת היה נושא תפלה מעומקא דליבה כל גופו רועד ומגביה את שתי ידיו כלפי השמים.

פוסק

סיפר הגאון רבי יאיר חפוטא זלה"ה ראש השוחטים במראכש ובארץ רב העיר באר יעקב שהגאון רבי מרדכי כאשר נשאל בדבר הלכה היה פוסק על פי הלכה הצרופה מדור דור, אך לעצמו בצנעה נהג על פי האריז"ל.

חסיד גדול

באחד הפעמים נסע רבי מרדכי בכלי תחבורה בעיר, הרבנית ראתה את בעלה בא לשבת בצדו ומחת ישביתה בסמוך לרב, נגעה בא מעט במקום קם רבי מרדכי וקפץ ממקומו והלך ברגל לביתו הרבנית הגיעה ראשונה לבית מחת שנסעה בתחבורה, והנה מגיע רבי מרדכי לבית ושח לרבנית שאיזה אשה בא להתיישב על ידיו ונגעה בא מעט והתחיל להצטער על כך, אז גילתה הרבנית לרב שהיא היתה אותה אישה ולא הספיקה לומר לרב שזה היא, מחת שהרב קפץ מיד וירד מהכלי תחבורה.

מוצאי כיפור

ספר ר' ניסים שטרית ז"ל  בכל מוצאי יום הכפורים היו בני העיר מראכש באים לרבי מרדכי רב העיר, לקבל את ברכתו עם תחילת השנה החדשה.

חיבוריו

 צאצאי הצדיק הביאו לגאון רבי אברהם חפוטא את כתב הרב קורקוס, הרב אמר להם שעל פי כתב היד, זה כתב של אביו אלחכם יאיר חפוטא, וכאשר שאל לאביו אמר לו, שהוא העתיק את כתב היד והחיבור של מורו ורבו הרב קורקוס, והרב חפוטא הדפיס את מהדורה ראשונה של הספר גדולת מרדכי. מחבר הספר גדולת מרדכי. ח"א על הש"ס ובהלכה וח"ב ביאור לספר אבן עזרא ועניני מוסר, ובשנים האחרונות מוציא נכדו רבי יצחק טאנז'י שליט"א מהדורה חדשה ומורחבת וכן את תולדות הרב.

נלב"ע

נפטר בשנת ז' לחודש תמוז תשי"ד, ומנוחותו כבוד בעיר מראכש.

מתלמידיו:

 הגאון רבי יוסף פרץ זלה"ה רב מושב מגדים ומחבר שו"ת תהלתו בפי (עמ' 43). רבי חיים ביטון זלה"ה, הגאון רבי זבולון שושנה זלה"ה (בנו הרב שושנה). לחכם רבי יאיר חפוטא זלה"הרב העיר באר יעקב, הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א רב העיר בית שמש. לתגובות: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.