אור חדש

הגאון רבי יעקב בטאן רב העיר ואב"ד מראכש בירת דרום מרוקו

כמוהר"ר יעקב בטאן רב העיר ואב"דמראכש בירת דרום מרוקו.

מתוך הספר תורת אמך - מראכש וחכמיה מאת הרב אברהם אסולין

רבו

תלמיד מו"ה משה רוזיליו בעל מחבר קול מבשר על הש"ס.

מיעוט שינה

ונהג כל ימות השבוע שאם חטפתו שינה היה ישן והוא יושב  על לימודו ובליל שבת היה שוכב על מיטתו בכר וכסת, ובכתובה יחסו הרב הכולל חסידא קדישא ופרישא המקובל האלהי סבא דמשפטים כמו"ה יעקב בטאן זצ"ל,  וראיתי חותם בפסק דין שנת תר"ט [1].

כתב הרה"צ רבי יעיש קריספין זלה"ה בספרו ענף אבות (עמ' כ ע"ב)  וכמו שסיפרו על איש אלהים קדוש הוא הרב רבינו ועט"ר יעקב אבטן זלה"ה שהיה מניח רגליו בתוך ספל של מים קרים בימי טבת וכאלה רבות וכל זה בשביל ללמוד תורה בלילה וכו'.

 ארבע גאוני עולם

מספר ימים קודם לכן התקשו תלמידי הישיבה בהבנת  התוספות באחת הסוגיות בש"ס ואחר עיון גדול שבו התחבטו כל תלמידי חכמים והגיעו למסקנה שצריך להוסיף שתי שורות והוא מחמת חסרון וטעות הדפוס, ובאחד הימים נמצא כן באחד בספריות של תלמידי חכמים בדפוס אחר ובו היה שורות שאר הוסיפו בני הישיבה. והנה הגיע אורח גברא רבה מהעיר מתאפילאלת שבדרום מרוקו לעיר מראכש, הגאון מרן אביר יעקב אבוחצירא זלה"ה, כאשר הוזמן עם רב העיר לישיבה, הקשו התלמידים את הקושיא שבה התחבטו בה רבות, וכתב בכתב ידו שתי שורות שלדעת היו חסרות, והראו לו בני הישבה שכך הם הגיעו לאותה מסקנה. לימים נשאל מרן אביר יעקב על ידי בנו הבכור וממשיך דרכו הרה"צ רבי מסעוד על הגדולים שבחכמי מרוקו והשיבו שיש בכל מרוקו גדולים וחכמים ועל כולנו הם ארבע. בצפון מרוקו בעיר תיטואן הגאון רבי יצחק ן' ואליד מחבר שו"ת ויאמר יצחק, בעיר מראכש בירת הדרום הגאון הנודע רבי יעקב אבטן זלה"ה. הגאון רבי שאול אבן דאנן ראש הישיבה בעיר פאס והגאון רבי יהודה ן' מואיל רב העיר במוגאדור (אביר יעקב עמ' 80 משם הצדיק בבא מאיר).

רחוב ובית מדרש הגר"י בטאן

עד היום יש רחוב במראכש בשם רבי יעקב בטאן.

רבינו זכה לשני שולחנות, היה לו בנין גדול המכיל בתוכו בית מדרש ר"י בטאן, דירתו, ויש שם ג' דירות בשביל הרמי"ם שבאים להכין את שיעורי בד' אמותיהם [2].

סדר יומו

וכך מתאר רבינו את סדר יומו, וז"ל מתוך הסכמה לספר דרש משה, תלמידי חכמים השוקדים על דלתות בית מדרשי יום יום סביב לשולחני לאכל לחמה של תורה וקביע להו עידנא דבר יומם ביומו ללמוד גמרא גם לרבות כל העם נצב עלי מן בקר עד ערב ושפטתי איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלדים ואת תורתיו כאשר עיני החכם המחבר ישמרהו צור עינו ראו מישרים.

בית כנסת רבי יעקב בטאן

בשנים המאוחרת החזן היה כמוהר"ר מסעוד אשר ב"ר משה לעזיז פינטו זלה"ה, שקיבל תורה מהגאון רבי יעקב דהאן. ממנו למד את דרך העיון והעמקה בש"ס ובפוסקים. וכן את מקרא התורה בדיוק רב עם כל כללי הדקדוק המחמירים. כבר בהיותו נער צעיר היו מעלים אותו על שרפרף עץ לשמוע את קריאתו ובמרוצת השנים הוא היה חזן ומחזיק הקהילה בביה"כ של הרה"ג רבי יעקב בטאן זלה"ה [3]. וכן היה מלמד שם תלמידים מגמרא ומקרא (הרב יוסף עזראן זלה"ה מבין תלמידו שם).

הסכמה

הגיע הגאון רבי משה עטייא זלה"ה ספרא דדיינא בעיר פאס לעיר מראכש לקבל הסכמה מראב"ד מראכש הרב בטאן, וכך קיבל הסכמה לספרו דרש משה על התורה ודרשות. וכן נתן הסכמה לספר רוח יעקב לר' יעקב ן' שבת זלה"ה.

הסמכה

רבינו חתום על תעודה הסכמה לשוחט רבי יצחק בן רבי יעוש פרץ מהכפר איית חכים. וכן חתום על 

בנו ממונה מטעם השלטונות

בנו רבי שם אביטן ז"ל היה ממוניה על היהודים כלפי השלטונות, ביום שישי עם סגירת החנויות בכניסת השבת, היו תוקעים בשופר ברחובות המלאח, והרב עובר בין החנויות, אם  עדין ישנה חנות פתוחה, היה מטיל עליה קנס ומאסר בפועל (לב דוד ח"ב עמ' קנא).

נכדו הדיין רבי יוסף אזוילוס

נוסח מצבתו: חמדה גנוזה דבלי בארעא. מחמד עינינו  / והילה לראשינו. בכי נוד ונהי, היה לכל העם. מספד מר צועקים כל העם. מנהל חברת הרשב"י. חבר חידושים ומאמרים ודרושים נחמדים. הלא המה כתובים בספרים הקדושים. יחיד בדורו, נזר אלוקים על ראשו. בן בתו של הרב הדיין המצוין סבא דמשפטים כמוה"ר מרדכי הצרפתי זצ"ל. ויעל יוסף ביום ב' כ"ה בחודש שבט ונקבר למחרת יום כ"ו שבט שנת בעזרת"י לפ"ק (1929). מקצת פסקי רבי יוסף, התפרסמו בתוך שו"ת רבי דוד צבאח בפרק הנקרא שו"ת שער יוסף שע"י מכון פי ישרים שנת התש"ע.

 נבל"ע

השאיר אחריו דור ישרים יבורך

הסתלק לבית עולמו ערב ראש חודש אייר בשנת התרל"ב 1872.

מכתביו

בשנת תשנ"ה התפרסם ספרו מכתב יד בשם 'חידושי הגר"י בטאן' בהוצאת מכון אפיקים. ובשנת התש"ע יצא שו"ת רבי יעקב בטאן ובית דינו בהוצאת מכון פי ישרים. וחלק נוסף מתשובותיו התפרסמו בשו"ת רבי דוד צבאח זלה"ה.


[1]מלכי רבנן מו"ה יעקב בטאן (עמ' ע ע"ב).

[2]בקדמה לספר חידושי הגר"י בטאן

[3]הגדה להג"מ פינטו בהקדמה.