אור חדש

הגאון רבי מרדכי הצרפתי רב העיר ואב"ד מראכש מתוך הספר תורת אמך מרכאש וחכמיה

כמוהר"ר מרדכי ב"ר יהודה הצרפתי

רב ואב"ד העיר מראכש.

אביו רבי יהודה היה יושב כל היום בישיבה וסביבו חבורת לומדים וכתב בספר משכיל לדוד (עמ' קט), שמעתי חידושמהר"ר יהודה הצרפתי זלה"ה (מסתבר שהוא אביו לפי התאריכים).

למד בישיבת רבו רבי משה רוזיליו זלה"ה מחבר הספר קול מבשר.

נתמנה לדיינות בפרשת מטות שנת תרל"ב ודרש ברבים והנושא שדרש על הפסוק ואשד הנחלים וכו'.

הרב הנזכר היה קנאי לבלי חת והיה עניש וקטיל והוא למד אצל הרה"ג מו"ה משה רוזיליו מחבר הספר קול מבשר, סוף ימיו עיניו קמו מלראות, ולשמוע אוזן שאחד לא ציית לדינו ואירע שלא השלים יומו (מלכי רבני ערך רבי מרדכי הצרפתי).

הסכמה

נתן הסכמה בשנת תרמ"א לספר זמן בית הדין לר' אברהם חמאוי יליד דמשק ואשר חיבר ספרים רבים ומסר שיעורי תורה רבים במרוקו. ע"ה הדינם לפי הסדר רבי מרדכי הצרפתי, רבי שלום כהן, רבי מסעוד פינטו, רבי רפאל יוסף חרוש, רבי אברהם מוחא[1]. וכן נתן הסכמה לספר רוח יעקב לר' יעקב ן' שבת זלה"ה.

פסק

 של דיני העיר מראכש בשו"ת שושנים לדוד (חושן משפט, עמ' צט), רבי מרדכי הצרפתי, רבי שלום כהן, רבי רפאל יוסף חרוש, רבי שלמה יעקב אסבאג

{מכאן מתוך מאמר של נינו ה"ה מישאל הצרפתי ותודה על רשותו להשתמש במאמרו על אבותיו הרבנים הדגולים}.

אבותיו:

הגאון רבי מרדכי אבי רבי יהודה כיהן בדיינות על פי השערה שיש פסק דיןבתאריך 1786 ועליה חתומים רבי שלמה אסבאג, רבי יוסף הרוש, רבי משה אסבאג ורבי יהודה הצרפתי. והתאריך הנ"ל קודם הולדת רבי מרדכי הצרפתי.

צוואתו

בנו רבי מנחם אשר שמש כסופר בית דין, אף שהיה ראוי מצד היותו תלמיד חכם וכן מצד שאבי היה אב"ד ורב העיר, להיות דין ורב העיר אך צוואת אביו הגאון רבי מרדכי שבניו לא יכהנו בדינות מסיבה שהיה מעשה באחד מבני עשירים אשר עשה משעה שלא יעשה אך רבי מרדכי לא יכל להוציא הדין לאורה היות שהעשרים עמדו כנגדו כחומה בצורה ומצד שני לא רצה לפנות לממשל.

כתב ידו:

 והניח אחריו כמה פסקי דינים שעדיין המה בכתב יד.

א.     כמו פסק של היתר עגונה ובה חתומים הדיינים רבי אברהם קורקוס, רבי יצחק הרוש, רבי י' פינטו, רבי אברהם פינטו, ורבי מרדכי הצרפתי.

ב.     ויש עוד פסק של התרה עגונה להתרה ועליה חתומים רבי יעקב בוחבוט ורבי מרדכי הצרפתי.

ירושה

הוריש ספרים עתיקים כמו מהדורה ראשונה של הדפסת הרמב"ם שצבע הדפים כחולים וכתבי יד שונים. הספריה ברובה שכנה בבית המדרש ע"ש רבי אברהם אזולאי וחלקה השני בביתו אותו ירש בנו הרב מנחם ובית זה ירש הרב יהודה הצרפתי ואשר במבנה זה יש בית המדרש הנקרא 'צלאת לענקרי'.

פיוט לפורים

רבי מרדכי חיבר פיוט המתחיל "אשרי כל עין ראתה" על כמוהר"ר יהושע סרירו.

צאצאיו

נכדו החכם רבי יהודה צרפתי מחכמי מראכש (ראה בערכו).

חותנו הגאון רבי אברהם זריהן זלה"ה ראש הישיבה ואב"ד בעיר,

נכדו רבי יהודה צרפתי (הרב דוד רוזיליו). כתב רבי יוסף פרץ בספרו תהלתו בפי  (עמ' 14), שערך סיום מסכת כתובות בישיבת הרב מרדכי צרפתי אצל ר' מרדכי קורקוס. ראב"ד בשנת תרמ"א וכדומני שישיבתו היתה בבית הכנסת של רבי אברהם אזולאי.

נבל"ע

נסתלק בשנת ה' תשרי התרמ"ד (מלכי רבנן).אבני זכרון איבגי התרמ"ה'

כתב עליו הספד רבי משה חלאוה כמובא בספר זכרון אעלה בתמר (עמ' קפד).


[1]בן הגאון רב העיר מראכש כמוהר"ר רפאל מסעוד אבן מוחא זלה"ה מחבר שו"ת פרדס רימונים ועל הש"ס.