אור חדש

הגאון רבי משה זריהן רב העיר ואב"ד מראכש מתוך הספר תורת אמך מרכאש וחכמיה

ההגאון כמוהר"רמשה זריהן זלה"ה

רב ואב"ד מראכש

משפחת זריהן

נולד לאביו ראש הישיבה רבי אברהם זריהן זלה"ה, בצעירותו למד אצל  אביו

אוצר התורה

כאשר הוקם בעיר מראכש אליאנס, לצדם הוקמו  מוסדות התורה אוצר התורה, בעידודם של הרבנים בכל עיר ועיר וכן בכפרים. מבין גדולי רבני ממרוקו שעמדו ועודדו את המפעל הקדוש בראשות הגאון רבי רפאל עבו זלה"ה, רב ואב"ד העיר מראכש רבי משה זריהן, שנתן מכתב המצלה לאוצר התורה אשר כולל בלול בדברי תורה, ושם הרב מפרט שעול הדין והנהגת העיר אינו מאפשר לו להיות וללמד את ילידי העיר, לכן הוא מגיע עם חברי בית הדין ובמשך יומיים כל דיין בוחן קבוצה אחר קבוצה בנפרד של  ג' תלמידים נבחנו התלמידים על כח דפי גמרא פרק אלו הנערות כולל כל דבר בשם אומרו. דוח פעילות ישיבות אוצר התורה ברחבי מרוקו בעיר מראכש ארבע עשרה מלמדים ובה חמש מאות ועשרים תלמידים בית האוצר חודש סיון שנת תש"ז/ח).

חבורת הסגר

הלא הם כמוהר"ר משה זריהן כמוהר"ר אברהם אביטבול כמוהר"ר מרדכי קורקוס, וכיצד התגלה חבורת הסגר זאת, תמיד אחר תפלת הנץ היו מיושבים ללמוד, בוקר אחד הזדרזו לקפל את התפילין, מיד שאלם ר' יוסף אזולאי מה שנא היום מתמיד שהרבנים ממהרים, השיבו לו מה אכיפת לך, אמר שהוא לא יעזוב אותם עד שיקחו אותו עמיהם, ולבסוף הלכו לבית העלמין שם קיימו יחד ארבע מיתות בין דין (ר' עמרם אזולאי).

דין תורה

באחד מן הימים רבי משה נתן פסק בית דין, ואת מי שחייבו לא מצא בעינו פסק הדין, הלך לבית דין הגבוהה עיר רבאט, הגיש ערעור על הפסק, לאחר שבית דין התיישב על הפסק אמרו לא קם כמשה עוד, באומרם שאין לערער על המזבח ולמעלה, ומאז הכירו בעיר רבאט ביותר את כוחו בהוראה (רבי דוד ועננו).

מעורה בבריות

הולך בדרכו מביתו לבית הדין ראה שני אנשים משחקים שחמט, הרב אמר פלוני ינצח, המפסיד טען לרב אנו רק בתחילת המשחק, הרב ימתין ונראה.

 בתום מספר רגעים היה כדברי הרב...

הסכמה לספר

נותן הסכמה לספר עבודת הלוי לר' אלעזר הלוי ראה בהקדמה לספר עבודת הלוי ולפניו חתום רבי שלמה ן' חיים זלה"ה. וכן לספר קול מבשר להרה"צ רבי ראובן בן דוד זלה"ה ובסיום הסכמה כותב רבנו וז"ל הביטה וראה את חרפתנו, חוס ורחם עלינו, ושלח לנו משיחנו, וקבץ פזורנו, ובנה בית מקדשנו בב"א. והספר מחנה ראובן להרה"צ רבי ראובן טמסטית זלה"ה מחכמי האזור עמק דרעא. לקט עני והספר שאר ירקות לרבי דוד אסבאג. משכיל לדוד צבא.

ביקורו בעיר מוגאדור

כאשר בא לבקר את אחיו רבי יעקב חבר לשכת ושליח בית הדין, היו יוצאים לקבל פניו, כל חברי בית דין וכן הרב היה מגיע פעמים לשאת את הדרשה המרכזית לקראת ימים נוראים (הרב ניסים שריקי).

מנוחתו כבוד

בעיר מראכש נפטר ביום כ"א חשון שנת תשי"ד, לימים נסע נכד הרב לעסקים באחד ומשם אמר ניסע פעם אחת לפחות לציון זקני במרוקו, ושהשתטח בציון הסבא קדישא הרגיש בליבו שהבא אומר לו תקח אותי לארץ ישראל, משם הלך לוועד הקהילה והסכימו לעזור לנכד אך הקהילה התנגדה שהצדיק מגן על עירם, עלה הסבא לתיבת בית הכנסת ושאל אם משהו מהקהל יומר שהשתטח בשנה אחרונה בציון הסבא קדישא ישאר הצדיק במראכש ואם לאו אנו מעלים אותו לארץ  וכך הוה, באחד הנסיעות למרוקו נסדיר את הנסיעה נכד הצדיק התיישב באחד המקומות עם הגאון רבי יוסף עזראן זלה"ה (רב העיר ראשון לציון), והגיע נכד הצדיק רבי מרדכי קורקוס ובפי חלום שחלם אמש, וסיפר דבר חלומו, שהסבא רבי מרדכי קורקוס בא להיפרד מרבי משה זריהן בשמחה ובפיו שאלה מה פשר החלום, ואז סיפר רבי משה זריהן שבא למרוקו לעלות עצמות הצדיק...

העלו עצמותיו נכדו רבי משה זריהן, ומנוחותו כבוד בעיר חיפה בחלקת הרבנים סמוך לאדמו"ר יצחק אבוחצירא זלה"ה רב השכונה נוה דוד בעיר חיפה.