אור חדש

הרב ברוך סבאג מדיני העיר מראכש, אספי מתוך הספר מראכש וחכמיה

כמוהר"ר ברוך אסבאג

נולד בשנת התרל"א. לאביו  כמוהר"ר שלמה אסבאג[1] בן כמוהר"ר יעקב אסבאג בן מרנא ורבנא כמוהר"ר שלמה אסבאג מרא דאתרא דמראכש בן כמוהר"ר שלום זיע"א, שהוא עצמו היה דיין במראכש ואבותיו דור אחר דור היו מגדולי הדור.

את תורת למד מחכמי העיר מראכש, ולימים התמנה להיות מדיני העיר.

ימי השובבי"ם

בעיר מראכש השתתפו בימי השובבי"ם, ובסדר הלימוד בתענית דיבור, הגאון רבי ברוך סבאג זלה"ה דיין בעיר, מוהר"ר מרדכי קורקוס זלה"ה דיין בעיר, והגאון רבי יהודה הצרפתי זלה"ה מגדולי ת"ח בעיר, הרה"צ יצחק סבאח זלה"ה מגדולי המקובלים בעיר, וכן הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זלה"ה אב"ד במכנאס, והגאון רבי רפאל  עבו זלה"ה מייסד אוצר התורה במרוקו ואב"ד ת"א ועוד חכמים בכל עיר עיר כמבוא בספר אור רפאל (עמ' כא).

  ברבנות בעיר אספי

ובטבת תרצ"ד נתמנה לדיין העיר אספי[2]

פת ישראל

ופה עיר סאפי, שכל בעלי התנורים הציבורים הם גויים, אנו עושים כמו הסברא האחרונה, ושולחים השמש לזרוק עץ קטן בכל יום ראשון, כי כל השבוע הוא דולק, חוץ מים השבת (מנחה בלולה פרק נח ה"ו).

דרשן גדול

נותר שני דרשות שהרב מסר והעלה אותם על הכתב.

האחד הוא כאשר נפטר הרב הראשי במרוקו הגאון המפורסם רבי שלמה אבן דאנן זלה"ה.

מפסקיו

כתב בספר מנחת משה אסבאג (פרק יד סעיף ב), שמתענית חתן וכלה ביום חתונתם.

בסדר העבודה בתפלת  יום הכיפורים בתפלת המוסף, בעת חזרת הש"ץ, בעת שאומרים והכהנים והעם" לשחות על גבי שטיח, כמובא בספר קרבן מנחה (פרק מו סעיף כד).

ספרי החשובים

בעיקר בהלכה אותם הרב כתב בשפת העם בערבית,ועוד בחיי הרב, בהרבה ערים קבעו לימוד בספריו הקדושים,  ואלו הם ספריו: מנחת משה, מנחה בלולה, קרבן מנחה.

פטירתו

יום רביעי ג' אדר שנת תש"ו.


[1] מפי הרב יוסף פרץ יו"ר מכון פי ישרים.

[2]מלכי רבנן (עמ' תריט),  המופיע בספר תקנות חכמי מכאנס ח"ב.