אור חדש

הרב מכלוף אבוחצירא

כמוהר"רמכלוף אבוחצירא זלה"ה

רב ואב"ד אב"ד תפילאלת, בני מלאל, מראכש.

על המשמר

עמד על המשמר של הדת, ותיקן שבכל השוחטים בכל דרום מרקו אשר כפופים לבית הדין המחוזי בעיר מראכש, אין להם היתר לשחוט. עד אשר יקבלו תעודה מחודשת. כמו כן כאשר היה נצטרך שוחט, הלך לחנות הבית של רבי דוד ועננו שליט"א ומבקש שהצטרף לשוחטי העיר, רבי דוד נסה לטעון שיש לו חנות בדים והדבר אינו מתאפשר, אך רבי מכלוף טען ופסק לא יתכן שהעיר מראכש תפסיד שוחט כמותך וכך הוה.

לימים קיבל רבי מכלוף פניה למשרד הרבנות שצריכים רב לישובם, זימן את רבי דוד ועננו שהיה שוחט כבר במראכש.

תענית דיבור

בעיר דימונה ישבו יחד הגאון רבי אברהם אלמליח זלה"ה (רב העיר ומחבר הספרים שבות עמי ד"ח), עם הגאון רבי מכלוף אבוחצירא זלה"ה(אב"ד מראכש ומחבר שו"ת יפה שעה ועוד) ועוד, ובמשך כל הלילה למדו מהספר מקראי מועד ללא הפסק ודיבור, מלבד מילי דברכות  (ר' עמרם אזולאי).

מחיבוריו:

שו"ת יפה שעה. מאין יבא ביאור תיבת בראשית ועוד. מכלל יופי על התורה ודרשות ועוד, קהלת יעקב חידושי תנ"ך, ומכלל יופי מאמרי חז"ל.

נבל"ע:

 ביום ח' שבט תש"מ ומנוחתו כבוד בהר הזיתים.