אור חדש

רחל אימנו ע"ה

י"א חשוון ◆ הילולת רחל אמנו ע"ה 

 

במהלך היום צפויים לפקוד עשרות אלפים את קברה של רחל אימנו, הנמצא בירושלים סמוך לשכונת גילה, וסמוך ונראה לשכונה הר חומה. המקום פתוח 24 שעות, ומאובטח ע"י כוחות הביטחון.

הגרמנים בשער

חודש תמוז שנת תש"ה - כוחות הצבא הגרמני

בראשותו של הגנרל רומל ימ"ש, שהו במצרים בהכנות אחרונות לקראת הפלישה לארץ ישראל, אוירה של יאוש שררו בחוצות הארץ, המקובל האלקי רבי יהודה פתיא זצ"ל, לוקח איתו קובץ מתלמידיו, לערוך תפלה ותחינה בציונה של רחל אמנו שבבית לחם, כל הלילה התפללו וקיימו שבעה הקפות, ותקעו בשופרות, למחוורת עוד שהו במשך היום בציון, ובשעות היום הגיע למקום כ"ק אדמו"ר בעל האמרי אמת מגור, שראה את תפילותיו של הרב פתיא עד כלות כוחו, אמר: אם היה לנו כזה צדיק באירופה, ברור לי שלא הייתה מתקיימת שואה לקראת שתים בצהרים התעלף הרב פתיא, שהתעורר, סיפר שראה את רחל אמנו, ובכך הבין שהישועה תכף תבא, מיד הרב ערך סעודה הודה, וכך היה בשעת זו, הגרמנים נסוגו מתכוניתם ללא הגיון.

כוחה של רחל

כתב רש"י (בירמיה לא, יד), רחל מבכה על בניה, מדרש

אגדה אמר שהלכו אבות ואימהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס, נכנסה רחל ואמרה לפני, רבנו של עולם, רחמי מי מרובים, רחמיך, או רחמי, הוי אומר רחמייך מרובים והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, כשבאתי לכנס לחופה, הכניסו את אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני, אף אתה אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם. אמר לה: יפה למדת סנגוריה, יש שכר לפועלתך ולצדקתך שמסרת סימניך לאחותך.

סיבת קבורת רחל בבית לחם

איתא בחומש ויחי (מח/ז), "ואקברה שם, בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם" כתב רש"י דע לך שעל פי הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרארדן ויהיו עוברים דרך שם יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים שנאמר קול ברמה נשמע וגו' והקב"ה משיבה יש שכר לפועלתך נאם ה' וגו' ושבו בנים לגבולם. והוא מדרש רבה (וישלח פ"ה אות יא), מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת, אלא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם לפיכך קברה שם שתהא מבקשת עליהם רחמים. וכתב בספר קרבן עני משם השל"ה הקדוש, שביאור הפסוק: "וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך" שצפה בטעם הדבר למה אינה נקברת עמו במערה, ולכן שראה סיבת הגלות ישראל וגלות השכינה לכך בכה.

הסימנים מהם

כתבו בדעת זקנים מבעלי התוספות ( ויצא כה/), שלשה סימנים שמסר יעקב לרחל, שלוש מצוות של הנשים, נדה, חלה, הדלקת הנר.

ועל דרך הסוד, בספר חסד לאברהם אזולאי זצ"ל,  שתאחז בתנוך אוזן שמאל, בהן יד ימני ובהן רגל השמאלי, שבמעשה זה, להכניע שלש שרים עליונים שבכוחם  לעורר תאוות גופנים, ובאחיזת הסימנים, בידה, להכניע כוחות אלו,  ועל ידי זה, זוכים לבנים צדיקים.

בברכה,

הרב אברהם אסולין.

 לתגובות:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.