אור חדש

הלכות ברכות - קדימות בברכה אחרונה

◆ הלכות ברכות : במה יקדים לברך ברכה אחרונה - האם ברכת בורא נפשות או ברכת על המחיה? ◆

כאשר קיים חיוב לברך ברכה אחרונה - גם על המחיה וגם ברכת בורא נפשות, מנהגנו להקדים על המחיה ואחריה בורא נפשות.

וכן כתב הגאון הרב משה מלכה בשו"ת מקוה המים (ח"ד סימן כ). וז"ל המנהג הפשוט אצלנו, ואשר ראינו אבותינו ורבותינו, שהיו מברכים תחילה מעין ג' ואח"כ מברכים בורא נפשות,והטעם פשוט : 

א. ברכה מעין שלוש היא מן התורה ,לדעת הרא"ש והרשב"א, וכן דעת הטור והמחבר כמ"כ הט"ז (בסימן רט ס' קג), ואילו בורא נפשות, לכ"ע


אינה אלא מדרבנן.

ב. מעין ג' חשובה ביותר שכן נתקנה על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

ג. ודאי ברכה אחרונה דומיא דראשונה, מה ראשונה, בורא מיני מזונות קודמת לכל הדברים, כמ"ש הש"ע (סימן ריא), ה"ה דגם ברכה אחרונה מעין ג' קודמת לבורא נפשות וכו'. ומסיים הרב שלפי דברי הרי"ף והר"י

ברכת נפשות פוטרת על המחיה. וא"ת שיברך נפשות ויפטור מעין ג' הניחא אילו לא הייתה שם מחלוקת, אבל הרי ישנם הסוברים שאין נפשות פוטרת מעין ג', לכן יש לברך תחילה ברכת מעין ג'.

וכ"כ בשו"ת שארית הצאן (ח"ג סימן רעט עמוד יט), ובשו"ת יפה שעה (או"ח סימן יח, נ),וכן נהג חסידא קדישא הרה"צ סדנא בבא סאלי כמובא בספר ישראל סבא (עמוד 225) וכן שמעתי מהגאון הרב יהושע מאמאן שליט"א.

וכן פסק בשו"ת אור לציון (ח"ב פרק יד אות כד), וז"ל אין צריך להקדים ברכת בורא נפשות רבות, ואף עדיף להקדים ברכת מעין שלש לפני ברכת בורא נפשות רבות.

ולכן למעשה: יקדים ברכת על המחיה ולאחריה ברכת בורא נפשות.

בברכה,
הרב אברהם אסולין