אור חדש

יום ירושלים

 

מי האמין ומי פילל שנזכה לזמן הזה כנבואת הנביא  בישעיה (פרק ח). פסוקים מדברים....

כה אמר ה' צבאות עד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים. ה. עוד ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. ו. כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאם ה' צבאות. ז. כה אמר ה' צבאות הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש. ח. והבאתי אתם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים באמת ובצדקה.

תשכון בתוך ירושלים

אמרו חכמנו ז"ל במסכת תענית (דף ה.), אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של ממעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. ובהמשך "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבזו בה תלמידי חכמים.


איתא בירושלמי (חגיגה פרק ג'), ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, בשעה ששם עלו שבטים לרגל.

וכן הוא (ירושלמי בבא קמא פרק ז'), ירושלים הבנויה כעיר לה יחדו, שמחברת את ישראל זה לזה.

ואיתא במדרש תנא דבי אליהו רבה (פרק ל'), ברוך המקום ברוך הוא, שהוא זוכר את ירושלמים בכל עת ובכל שעה.

כתב הגר"א זצ"ל כל בית שנבנה בירושלים או נרכש בידי היהודים הוא סימן לקירוב הגאולה. ועלינו להתחזק בכבוד תלמידי חכמים בפרט בדורנו שהחוצפה והעזות גדלה,

דוגמא מעשית יש קהילות שמארחים חזנים דגולים, נו ברכת ספרת העומר מי יברך, או בסוף הסעודה מי יזמן הרב או החזן? הרב עולה לתורה הציבור עומד לכבודה של תורה? או שהרב נכנס לבית הכנסת עומדים כנפסק בש"ע יורה דעה הלכוד ת"ח או שיושבים, כיכול שעוד אחד נכנס וברוב הפעמים הסיבה כרוכה שעמי ארצות עיניהם צרות בתלמידי חכמים בפרט אם הרב צעיר לימים לך תסביר לעם הארץ הזה, שדיני תלמידי חכם בין צעיר בין זקן. שמעתי מפי הגאון הגדול הרב יהושע מאמן במרוקו כבדו את הרב בהדלקת החנוכייה ולא את הגבאי או מי מהציבור, ולהתחזק בשמירת השבת נזכה שעוד הסיבה שעל כל בנין שנבנה בירושלים כל ארה"ב מהאיחוד האירופאי נלחצים ושולחים הצהרות למיניהם. היתכן עיר הבירה במדינה צריכה היתר בניה מכל מצורע או מכל מדינה (זרה(... וכתב הראי"ה קוק זצ"ל ככל שכל ארץ ישראל תבנה הגאולה תגיע, עד שהרשעים שבה יחזרו בתשובה בדרגה של אהבה.

מי יבנה את בית המקדש השלישי

בית המקדש מי יבנה אותו במהרה נחלקו הרמב"ן והרמב"ם, לפי הרמב"ן בית המקדש השלישי ירד מוכן מהשמים שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך ולפי הרמב"ם אנו נבנה המקדש ולכן הרמב"ם פרט למעשה דיני הקמת המקדש והמזבחות. שיטת הרמח"ל בספרו מכני עליון, שהכוהנים יראו ראיה רוחנית את המקדש השלישי במידותיו ועל פי מראה זה יבנו אותו בגשמי

ונשתמש בנשק הסודי שלנו מאבותינו נתפלל שנזכה לגאולה השלמה בבנין ירושלים במהרה בימנו אמן 

כתב הרמ"ק (רבי משה קורידוברו זצ"ל) בפירושו הנפלא "אור יקר" (תיקוני הזוהר ק"ד), על הזוהר הקדוש וז"ל היה במציאות גילוי, נס ופלא שאין מי שידע אופן גילויו ויש בזה דרכים רבים. יש מי שאומר שמצאו ישמעאלי עובד אדמה במערה במירון ומכרו לבשמים ורוכלים לכרוך התבלינים ומצאו חכם אחד מתושבי דרעא בארץ ישראל בעיר צפת תוב"ב מפוזר ומפורד וקרוע וקצבו וטרח כמה טרחות, עד שהלך אפילו באשפות, לקבץ החתיכות הקטנות שמכרו הרוכלים והבשמים ותבלים, כדרך הנשים שמשליכין ניירין שכורכין התבלים והלך על כל החנויות הרוכלים, מוכרי בשמים ותבלים וקנה מהם כל מה שנשאר בידם, שמכר להם עובד אדמה ישמעאלי שמצאו במערה, והעתיקו ונמצאו בו חסרונות הרבה, מזה שנאבד וכלה ונקרע ונפזר ואין בזה הכרח ולא ראיה, רק שמצינו שבארץ דרעא במדינות המערב היה עיקר מציאות הספר ומשם נתפשט אצלנו וכו'.

יש לציין שקבלת מרוקו שונה מקבלת האריז"ל, שמתייחדת בלימוד תורת הצירוף

(ראה בספר המלכות לכמוהר"ר דוד הלוי זצוק"ל). ומה גם שבמרוקו היה אזור הדרעא שבו גדלו מקובלים רבים וכן בעיר מרכאש בראשות המקובל רבי יעקב פינטו ורבי שלום בוזאגלו ועוד זצוק"ל, וכן המקובל רבי משה אלבאז המכונה הרמב"ם אלבאז זצוק"ל, ודרך לימודם רב לתלמיד בלי כרזות ובלי שלטי חוצות ישיבת המקובלים ולא תיקון לעם אלא בצנעא וכן הוא לשון מקובל – שקבל מרבו הקדמות ולימוד תורת הנסתר ולא כל מצורע וזב מצטרף ללימוד קבלה ובודאי אס להזכיר לימוד קבלה לנשים כמאמר חז"ל "והוי מכיר את מקומו"... והן אמת שרשב"י אמר שעל ידי לימוד הזוהר נצא מהגלות יש הבדל משמעותי בין גירסה בקבלה לבין לימוד עיוני. ובדורנו רבים רוצים הארה רוחנית וראיתי שכתב הרמח"ל בספריו שקודם חטא אדם הראשון, אדם יושב על מקומו ונהנה מזיו השכינה, אבל אחר החטא להגיע להארה רוחנית הינה אך ורק על ידי עמל בתורה בלי קיצורי דרכים...

קבלה מעשית הינה שימוש במלאכים

במרוקו רבים השתמשו בה, וצריך

לדעת שלא כל הרוצה יבוא ויטול אלא מי שקבל מאבותיו ורבותיו והינו משולם בידיעת התורה ויראתו קודמת לחוכמתו... רק אז יגש למלאכה, ולכן בימנו אני מכיר כאלו שהשתמשו בקבלה ונפגעו הם או מי מבני ביתם ה"י, ורבותינו לא ניזוקו כי תיקנו עצמם בעולם המעשה...

מתי מסתפרים?                        

מלבד המחמירים שמסתפרים בערב חג שבועות , ק"ק שנהגו להסתפר כדעת הרמ"א כפי שאכתוב, ינהגו במנהגם אך אם האדם מתפלל במקום שלא נוהגים כן, ואנו יודעים שתצמח מכך מחלוקת או שילמדו ממנו לעשות כן היפך הש"ע שכך רגלים לפסוק, ובמקום שכך הקהל נוהג, ינהגו כן לכתחילה, והשנה של"ג בעומר במוצאי שבת, אז מותר להסתפר מיום שישי לכבוד שבת, (המשך המאמר מופיע בקטגוריה שאל את הרב)

יום שמחה גדולה, יום פטירת רשב"י, ואמר רשב"י  (במסכת סוכה דף מה) -  יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא ועד סופו...

גילוי שערות 

 הקפידו שלא תגלה האישה שערותיה בבית, ואם אירע ונפל כיסוי ראש האישה ובעלה ראה את שערותיה באולדמנצור נהגו במשפחת הרה"צ רבי כליפה אלמליח זצ"ל היה הבעל צם למחרת יום שלם. ואף בשעה שהיו מתרחצות היו מקפידות שלא לגלות את שער ראשם, והיו מניחות על ראשם כיסוי ראש, וכשסרקו את שערם היו מתכסות בסדין לבל יראו קירות ביתם את השער. כמובא בגמרא (יומא מז.), שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו. והנהגה זו על פי המובא בזוהר הקדוש פרשת נשא (עמוד קכה:), אמר רבי חזקיה אשה ששערות ראשה מגולות, גורמת שתשרה בביתה, עניות, רוח רעה, שבניה לא היו חשובים וכו'. ולכן רבים מיוצאי צפון אפירקא זכו לדרגות רמות כגילוי אליהו ועוד. ומי שרוצה לזכות בהנהגה קדושה זו, יכולים להתחיל בכל חג, או ר"ח, שבת קודש.

א. מדליקים נר לכבוד רשב"י, ולכן מדליקים נר גדול כמדורה , ואף

נהגו להוסיף למדורה זו את הסכך ששימש למצווה בחג הסוכות האחרון.

ב. סגולה לבנים להשתמש ביום ל"ג בעומר, מתיחה חץ וקשת.

ג. לומדים וגורסים אדרא רבה ואדרא זוטא.

ד. במרוקו נהגו לחלק את הזוהר אחר חג ראשון של פסח, ומסיימים את הזוהר הקדוש ביום ל"ג בעומר יום הילולת רשב"י, כך נהגו באיליג (מפי רבי יוסף דבדה). וכן נהגו בקהילות ארפוד וסביבותיה (מפי הרב מאיר ניזרי).

 

ה. יום של קבלת התפילות

במשפחת אבוחצירא לא התעסקו בכתיבת קמעות אלא היו פונים למשפחת לסרי שהם שולשלת של צדיקים כותבי קמעים עשרות בשנים, ובל בצע כסף ובדרך הלצה יש מקובלים ויש מקבלים.... יהי רצון שנדבק בדרכו של רשב"י, עבור יהודי מרוקו כל השנה מחוברים לתורת רשב"י בלימוד הזוהר בכל מוצאי שבת ובימות השנה, על כן נרבה ביום ל"ג בלימוד תורתו, ואשרי הזוכים לעלות לציונו הקדוש, וראוי להימנע מטיולים מיותרים בהר מירון ובשנים האחרונות סידרו לרוצים שבילים למהדרין וכן אוהלי ענק לשבת וללמוד אשרי הזוכים נסיים "תורתו מגו לנו הוא מאייר בעדנו הוא ימליץ טוב עבורנו רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל זיע"א ואמן.

סיפור אחד מאלף

באחד מן הימים בעלה חדל מלפרנס עקב בעיה בריאותית, אשתו גב' אסתר פרץ החלה לעבוד באחד המוסדות החינוך בדרום, והנה בלה חשקה להגיע לציונו של רשב"י, פינתה לאחד הנערות וביקשה ממנה שתחליף אותה ליומים עד שתשוב מן הציון, והנה למחורת אותה נערה חדלה מלראות בעיניה עקב דלקת חריפה, אחת מעובדות המוסד פנתה למנהל האין כאן כח עזר, שאל המנהל מה הבעיה הכל מתנהל ביד רמה, השיבה העובדת גב' פרץ נסעה ליומים למירון ואין לה מחליפה, מה ככה היא עזבה בהפקרות בעוד יומים תגידי לנהג בשמי שאין לה לעלות להסעה ושתחפש לה עבודה אחרת, אחר יומים גב' פרץ על הבוקר בא לעלות להסעה, הנהג מודיע לה, את דבר המנהל, באחד החלה גב' פרץ לבכות, מי יפרנס את שמונת ילדי וכן בעלי אינו יכול לעבוד כבתחילה, בצער לה נכנסה למיטה במשך כל היום והנה בחלומה היא רואה צדיק המשמש את רשב"י ואומר לה בתי אין על מה להצטער, המנהל יקבל את עונשו על יחסו המזלזל, ולכך בעוד יומים תיהיה לך פרנסה כפלים ובנחת, ואכן באתו שבוע התפוצצו בלוני הגז בחצר המוסד ונפצע אכן המנהל, ובתוך שבוע פנתה אליה חברה ובא לבקש שהיות והיא יוצאת לפנסיה, אני יודעת שרק את מסורה ואת ראויה להחליף אותי בעבודת נקיון בבית הספר, במקום הסכמה והפלא שכאן בבית הספר היא עבדה פחות שעות קיבלה משכורת יותר גדולה מבעבר... והמנהל הגיעה לביתה כולו מחוסה מכף רגל ועד ראוי בתחבושות ובא לבקש את סליחתה, ושתחזור לעבודה...