אור חדש

סגולות לראש השנה - ויום הכיפורים

סגולות לראש  השנה ויום הכיפורים

א. אם מוותר על שונאיו העושים לו רעה, גם מהשמים יוותרו לו על עוונותיו,  ואפילו אם שונאיו המה רעים וחטאים לה' מאד, מ"מ יתפלל עליהם שיחזרו בתשובה לפני הבורא יתברך, וזה באמת סגולה נפלאה שיועיל לתפילתו ותחינתו שתקובל ברחמים וברצון (אלף המגן תקפ"ג ט"ו). וכתב הגר"ח פלאג'י זיע"א, וכפי מה שאדם מתנהג עם אנשי ביתו כך נוהגים עם האדם מדה כנגד מדה.

ב. היות וראש השנה היינו ראש חודש – וראש החודשים, על כן צריך להיזהר מכעס, ודברים בטלים, ודאגה, שברים אלו עלולים להשפיע לכל השנה.

ג. לטבול במקוה, וקודם הטבילה יעשה תשובה ווידוי וחרטה, ואז מועילה לאדם הטבילה.

ד. מומלץ לקרא תהלים, המסוגלים לתשובה שלמה, ויש הקוראים את התהלים, בראש השנה - פעמים כמנין "כפר", וכן יש המרבים בקראית התהלים הערת ימי תשובה וביום הכיפורים.

ה. לקבל קבלה רוחנית שיכול לעמוד בה.

ו. לתת צדקה, שמצילה מן הדין.

ז. ללכת לקברי הצדיקים, ולבקש שיבקשו רחמים עלינו, ועל כל עמו ישראל.

ח. לעשות חשבון נפש אמיתי, מומלץ ללמוד הלכות תשובה לרמב"ם.

ט. למי שנפל מהדת, סגולה לקחת לבנה מרובעת, ולכתוב שם האדם ושם אימו, ויכתוב כשם שתבער הלבנה הזאת באש, כך תבער ליבו של פלוני לאבינו שבשמים, ולהניח הליבנה שבועים בתנור שאופים חלות לכבוד שבת קודש, ולאחר מכן להניח ליבנה זאת בקבר תנא או צדיק גדול. (אוסרי לגפן ח"י).